Yhdistyksen säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Selvä ry. ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää raitista elämäntapaa jäsenten ja kansalaisten keskuudessa. Raittiudella tässä tarkoitetaan päihteetöntä ja huumeetonta elämäntapaa. Erityisesti yhdistys pyrkii edistämään ennaltaehkäisevää päihdetyötä lasten ja nuorten keskuudessa. Yhdistyksen toiminta on aatteellista toimintaa, eikä tähtää taloudelliseen voittoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää päihteitä ja raittiutta käsitteleviä tiedotus- , koulutus- ja keskustelutilaisuuksia
- järjestää kursseja ja leirejä päihteiden ja/tai huumeiden käytöstä irtautuville henkilöille ja perheille
- mahdollistaa vapaa-ajan viettoa ja toimintaa raittiuteen pyrkiville henkilöille ja perheille
- vuokraa tiloja oma-apuryhmille ja muille tarkoitukseensa sopiville järjestöille
- on yhteistoiminnassa alan muiden järjestöjen ja julkisyhteisöjen kanssa.
- tekee aloitteita viranomaisille
- palkkaa ammattitaitoista henkilökuntaa ja tilapäisiä työntekijöitä, kouluttajia ja luennoitsijoita
- harjoittaa päihteiden käyttöä ja raittiutta koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- järjestää varojen keräystä hankkimalla tukijäseniä, ottamalla vastaan avustuksia sekä järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan.
- järjestää maksullisia konsertteja, tanssiaisia ja juhlia
- voi ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta
- voi vuokrata omistamiensa kiinteistöjen tiloja majoitukseen, asumiseen ja toimintaan yhdistyksen tarkoitukseen sopiville yhteisöille ja henkilöille.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.Yhdistyksessä voi olla myös tukijäseniä.Tukijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Muutoin tukijäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta.

4.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Tukijäsen voi tukea taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisella maksulla, mutta hän ei ole velvollinen osallistumaan yhdistyksen muuhun toimin-taan, ei maksa liittymismaksua eikä maksa vuosittaista jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena ero-vuoroisuus ratkeaa arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan niin, että korkeintaan kaksi (2) on ei-alkoholistia. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäse-nistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-selle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varajäsenet joka toinen vuosi ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikoko-usta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.